Правила прийому

До Бородянського міжшкільного

навчально-виробничого комбінату

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Бородянського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (далі – МНВК) на 2013-2014 навчальний рік розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, відповідно до Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. №1240, Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.1993 року № 430 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.12.1993 року за № 177, статуту МНВК.

1.2. До МНВК приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до МНВК здійснюється для здобуття професії за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки учнів в профільних класах

1.6. Перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних та (або) юридичних осіб

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до МНВК здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор МНВК, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи

2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступника бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом

2.4. Строк повноважень приймальної комісії - один календарний рік.

2.5. Правила прийому до МНВК доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

2.6. У 2013-2014 навчальному році МНВК здійснює прийом учнів для навчання за такими професіями:

2.6.1. професійна підготовка:

Водій автотранспортних засобів категорії «С»

Код за ДК 003:2010 та назва професії – 8322.Водій автотранспортних засобів категорії «С»

Освітній рівень вступника – базова загальна середня освіта. Без вимог стажу роботи.

Плановані обсяги прийому – 60

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника – кваліфікований робітник.

Кваліфікація випускника - Водій автотранспортних засобів категорії «С»

Термін навчання за професією – 2 роки

Форма навчання – денна

Спеціальні вимоги – вік: по закінченню терміну навчання – більше 17 років, з віковим обмеженнями на право використання посвідчення з 18 років; Стать: жіноча, чоловіча; Медичні обмеження

2.6.2. допрофесійна підготовка: Комп’ютерна інженерія, швейна справа, конструювання та моделювання одягу, матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

2.7. Порядок роботи приймальної комісії: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця; з 9-00 до 16-00 год.; субота та неділя - вихідний день

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до МНВК, вказуючи обрану професію. До заяви вступники додають:

- довідку з місця навчання

- чорнобильське посвідчення (копія).

- вступники, які обрали навчання за професією «Водій автотранспортних засобів» додатково подають медичну довідку щодо придатності керування автотранспортним засобом;

- 3 фотокарток розміром 3x4 см за професією «Водій автотранспортних засобів»

- напівсирота, сирота (свідоцтво про смерть батька, матері)

- дітям з багатодітних сімей (посвідчення)

Вступники пред'являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Для обробки персональних даних вступник надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Копії документів можуть засвідчуватися (за оригіналами) приймальною комісією МНВК або в установленому законодавством порядку. Не засвідчені копії документів, без пред'явлення оригіналів, до розгляду не приймаються

3.3. Прийом документів від вступників розпочинається 30 червня 2013 року та завершується не раніше, ніж за 20 днів після початку навчальних занять.

3.4. При необхідності, термін прийому документів може бути продовжений або скорочений, про що приймальна комісія повідомляє додатково через засоби масової інформації та (або) інформаційний стенд.

3.5. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, а також надання ним згоди на оприлюднення наявності підстав для вступу поза конкурсом, фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за рейтинговим списком вступників;

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту;

- за результатами профвідбору;

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно упродовж усього періоду прийому документів.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей -сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово - патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення(оприлюднення)подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до МНВК здійснюється наказом директора навчального закладу.

5.6. Після завершення конкурсного відбору зарахування до МНВК може супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом і вступником (для неповнолітніх - його батьками (особами, що їх замінюють)) про навчання.

6.Прикінцеві положення.

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з МНВК. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

6.2. Особам, які не зараховані до МНВК, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України та Правил прийому до Бородянського міжшкільного навчально-виробничого комбінату здійснюється Міністерством освіти і науки України, Київською обласною державною адміністрацією та створеними нею органами управління професійно-технічною освітою, Відділом освіти Бородянської райдержадміністрації.

Кiлькiсть переглядiв: 235

Коментарi